Adatvédelmi Szabályzat – European Fraîch’Fantasy

 

Általános Felhasználási Feltételek a játék applikációhoz

Hatályba lépés dátuma: 2019. május 24.

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (továbbiakban: „ÁFF”) tárgya a Médiapilote társaság (továbbiakban: „Médiapilote”) által kifejlesztett Európai Friss Kalandok mobil játékalkalmazás (továbbiakban: „Alkalmazás”) felhasználási szabályainak meghatározása.

Azzal, hogy az alkalmazást telepíti a készülékére és/vagy az alkalmazáshoz csatlakozik látogatóként és/vagy felhasználóként, feltétel nélkül és fenntartás nélkül elfogadja az ÁFF alábbiakban bemutatott feltételeit. Ha nem kívánja elfogadni ezeket a feltételeket, kérjük, hogy ne jelentkezzen be az Alkalmazásba.

Az alkalmazás látogatása és/vagy felhasználása a jelen ÁFF betartásával történhet.

 

1. cikk DEFINÍCIÓK

 

A jelen ÁFF-ben nagy kezdőbetűvel szereplő kifejezések függetlenül attól, hogy a szövegben egyes vagy többes számban szerepelnek a következőket jelentik:

„Alkalmazás”: a Mediapilote által fejlesztett és kiadott, a Szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító „Európai Friss Kalandok” szoftveralkalmazás, amely ingyenesen érhető el az Apple „Apple Store” áruházában és a Google „Google Play Store” áruházában, amelyet a felhasználó tölt fel az Apple iOS és Android eszközére. Az alkalmazás tartalmakat, szoftvereket, programokat, eszközöket (programozás, navigáció, …), adatbázisokat, operációs rendszereket, dokumentációt és az Applikációt alkotó összes többi elemet illetve szolgáltatást foglalja magában, valamint az Alkalmazás Mediapilote által készített frissítéseit és új verzióit.

„Tartalom”: anélkül, hogy ez a lista teljes lenne, az alkalmazás felépítését, a szerkesztői tartalmat, a rajzokat, az ábrákat, a képeket, a fényképeket, a grafikus arculatot, a jeleket, a logókat, a rövidítéseket, a cégneveket, az audiovizuális alkotásokat, a multimédiás alkotásokat, a vizuális tartalmakat, a hang- és hangjelzéstartalmakat, valamint az Alkalmazásban jelen lévő bármely más tartalmat és / vagy az Alkalmazást alkotó bármely más elemet jelenti.

„Szolgáltatások” az Alkalmazás által ajánlott különböző funkciókat és szolgáltatásokat jelenti.

„Felhasználó” vagy „Ön”: az a nagykorú személy, vagy olyan kiskorú személy, aki a letöltést megelőzően magkapta a szülei vagy szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyét, és saját célra letöltötte az Alkalmazást.

 

2. cikk AZ ALKALMAZÁS TÁRGYA

 

Az Európai Friss Kalandok alkalmazás 6 és 12 év közötti gyerekeknek készült ingyenes mobil játék. A játék egy kalandmodult és egy konyhai receptek elkészítéséről szóló modult tartalmaz.

A játékot egy olyan kommunikációs kampány keretében fejlesztették ki, amelynek célja a 6 és 12 év közötti gyerekek friss zöldségekkel és gyümölcsökkel kapcsolatos ismereteinek bővítése.

 

3. cikk AZ ALKALMAZÁS ELÉRÉSE

 

Az Alkalmazás eléréséhez és használatához Önnek az Alkalmazással kompatibilis telefonnal vagy mobilkészülékkel , valamint Internet hozzáféréssel kell rendelkeznie.

Az Alkalmazás ingyenesen letölthető az “Apple Store” és a “Google Play Store” platformokról.

Az Alkalmazás szoftververziója időről időre frissülhet új funkciók és szolgáltatások hozzáadásával.

 

4. cikk PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

 

Az alkalmazás ingyen áll rendelkezésre a felhasználók számára, ide nem értve a mobilszolgáltató előfizetési díjait, a csatlakozási költségeket és az internethez való hozzáférést.

 

5. cikk AZ ÁFF ALKALMAZÁSA

 

Az ÁFF minden Alkalmazás és Szolgáltatás Felhasználójára kiterjed.

A Felhasználót kérjük, hogy minden egyes látogatáskor figyelmesen olvassa el az ÁFF-t.

Az alkalmazás rendszeresen frissülhet. Ebben a tekintetben a Felhasználó által letöltött alkalmazások korlátozott ideig érvényesek, tekintettel a frissítések kötelező letöltésére, valamint azokra a műszaki fejlesztésekre, a jogalkotás vagy a szabályozás terén bekövetkező változásokra, amelyekre a Mediapilote-nak nincs ráhatása.

 

6. cikk AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ SZELLEMI TULAJDON

 

A Mediapilote az alkalmazáshoz és annak tartalmához kapcsolódó szellemi tulajdonjogok kizárólagos tulajdonosa.

A 6. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, az ÁFF egyik rendelkezése sem értelmezhető az Alkalmazás tartalmát és/vagy szolgáltatásait illetően a szellemi tulajdonjog átruházásaként, átengedéseként, eladásként, koncesszióként, licencként, kölcsönként, lízingként, működési engedélyként, közvetlenül vagy közvetve a Mediapilote részéről a Felhasználó javára.

 

7. cikk HASZNÁLATI ENGEDÉLY

 

A Mediapilote jogot biztosít a Felhasználó számára az Alkalmazás, a Tartalom és a Szolgáltatások használatához, amely az Alkalmazás és Szolgáltatások tekintetében saját célra történő használat esetén bármely más cél kizárása mellett nem kizárólagos, visszavonható, nem átengedhető, nem átruházható, világszerte használható és ingyenes.

A Felhasználó számára szigorúan tilos hozzáférni és/vagy használni az Alkalmazás forráskódját és/vagy az Alkalmazás szoftver alkotóelemeit.

A Felhasználó nem szerez szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat az Alkalmazást, a Tartalmat és / vagy a Szolgáltatásokat illetően, sem más jogokat a jelen szabályzat által biztosított jogokon kívül.

 

A használati engedély a Felhasználót nem ruházza fel a Tartalom felhasználási jogával. Ezért a Felhasználó számára tilos a Tartalmak reprodukálása, ábrázolása, adaptálása és/vagy hasznosítása.

A Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy az Alkalmazás használata semmilyen módon nem sértheti a Mediapilote jogait, és különösen a felhasználás nem jelentheti a Tartalom hamisítását, nem vezethet tisztességtelen versenyelőnyhöz vagy haszonszerzéshez.

 

8. cikk A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 

A Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy:

 • az Alkalmazást kizárólag személyes használatra tölti le a készülékére;
 • az Alkalmazást sem állandóan vagy ideiglenesen, sem részben vagy egészben, semmilyen módon és formában nem reprodukálja;
 • a Médiapilote előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használ olyan szoftvereket vagy olyan eljárásokat, amelyek a tartalom másolására szolgálnak;
 • nem végezi el az Alkalmazás, a Szolgáltatások és/vagy a Tartalom egészének vagy egy részének semmilyen adaptációját, módosítását, fordítását, átírását, átrendezését, összeállítását, szétbontását, átkódolása vagy fordított tervezését (“Reverse Engineering”)
 • az Alkalmazást nem exportálja, nem egyesíti az Alkalmazást részben vagy egészben más informatikai programokkal;
 • nem alkalmaz olyan rendszereket, amelyek alkalmasak arra, hogy részben vagy egészben megtámadják az Alkalmazást és / vagy a Tartalmat, vagy megsértik a jelen ÁFF-et.
 • az Alkalmazást és / vagy a Tartalmat harmadik fél számára nem adja el, nem adja bérbe, nem engedi át és más módon nem terjeszti harmadik fél számára.

 

9. cikk AZ ALKALMAZÁS ELÉRHETŐSÉGE

 

A Mediapilote elkötelezett amellett, hogy mindent megtesz az Alkalmazás Szolgáltatásainak biztonságos elérése, felhasználása és a velük való biztonságos konzultáció érdekében. Az alkalmazás elérhető a nap 24 órájában, a hét minden napján, kivéve vis maior vagy a Mediapilote befolyásán kívüli esemény bekövetkezése esetén, a meghibásodásoktól és az Alkalmazás megfelelő működéséhez szükséges karbantartási műveletektől függően. A karbantartással kapcsolatos beavatkozások elvégezhetőek a Felhasználó előzetes értesítése nélkül.

 

10. cikk A GARANCIA KORLÁTOZÁSA

 

A felhasználó saját felelősségére és kockázatára éri el és használja az Alkalmazást.

Az Alkalmazást és a szoftvert ” jelenlegi” és “rendelkezésre álló” formában biztosítjuk bármilyen garancia nélkül.

A Felhasználó felelőssége, hogy megtegyen minden megfelelő intézkedést az informatikai eszközén és telefonkészülékén tárolt saját adatainak és / vagy szoftverének védelme érdekében.

A Felhasználó kijelenti, hogy ismeri és elfogadja az internethálózat jellemzőit és korlátait, különös tekintettel az internethálózat működési jellemzőire és műszaki teljesítményére; az internethez való kapcsolódással és / vagy hozzáféréssel kapcsolatos problémákra; a hálózatok elérhetőségével és a torlódásokkal kapcsolatos problémákra; a hálózati meghibásodással vagy telítettséggel kapcsolatos problémákra; a várakozási idővel, az online közzétett információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos problémákra; a kapcsolat megszakadásának kockázatára.

A Mediapilote nem vállal felelősséget:

– abban az esetben, ha a Felhasználónak valamilyen okból nem sikerül hozzáférnie vagy használnia az Alkalmazást és / vagy a Szolgáltatásokat;

– ha valamilyen okból megszakad a kapcsolat.

A Mediapilote semmilyen módon nem tehető felelőssé a Felhasználók eszközeiben, számítógépes és telefonkészülékeiben, valamint az azokon tárolt adatokban keletkező károkért, sem személyes, szakmai vagy kereskedelmi tevékenységükhöz kapcsolódó következményekért.

 

11. cikk AZ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA

 

A Felhasználó Alkalmazáshoz történő csatlakozásakor és használatakor hatályos ÁFF alkalmazandó.

A Mediapilote fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek teljes vagy részleges módosítására a Felhasználók előzetes értesítése vagy tájékoztatása nélkül, annak érdekében, hogy összhangban legyen a Szolgáltatásokban bekövetkező, a műszaki fejlődéssel jogi vagy a törvényhozással, vagy új szolgáltatások bevezetésével összefüggő változásokkal.

A Mediapilote által az ÁFF-ben végrehajtott bármilyen változást annak on-line közzétételével ismertetik meg a Felhasználókkal. A változtatások minden olyan Felhasználó által elfogadottnak minősülnek, akik a közzététel után elérik az Alkalmazást. Ezért a Mediapilote kéri a Felhasználókat, hogy rendszeresen tanulmányozzák az ÁFF-et.

Eltérő rendelkezés hiányában a jelen feltételek vonatkoznak minden olyan új Szolgáltatásra, amely a meglévő Szolgáltatások minőségének javítására szolgáló új technikákat vagy új funkciókat foglal magában.

 

12. cikk. Kapcsolat

 

A jelen ÁFF-el kapcsolatos kérdésével forduljon hozzánk

e-mailen: a mediapiloteparis@icloud.com címen.

 

13. cikk ALKALMAZANDÓ JOG

 

A jelen ÁFF-re a francia törvények vonatkoznak.

A jelen szabályok végrehajtásával vagy értelmezésével kapcsolatos minden olyan vitát vagy ellenvetést, amelyet a felek nem tudnak békés úton rendezni, az illetékes bíróság elé kell terjeszteni.

 

Adatvédelmi Szabályzat

Hatályba lépés dátuma: 2019. május 24.

 

A MEDIAPILOTE (a továbbiakban „mi”, „miénk”, „mieink”) üzemelteti a European Fraîch’Fantasy – Európai Friss Kalandok mobil alkalmazást (a továbbiakban: „Alkalmazás”), az „FV FANTASY” elnevezésű európai információs és promóciós kampány keretében.

 

A Szolgáltatás készítője és fejlesztője: 

Mediapilote, zártkörű részvénytársaság, törzstőkéje 213.445,00 €, bejegyezve az Angers-i Cégjegyzékbe B 501 676 464 számmal, székhelye 8 rue de Terre Neuve – 49 300 Cholet.

MEDIAPILOTE PARIS

13 rue de caumartin

75009 PARIS

Kapcsolat

Tel.: +33 (0)1 43 12 30 90 

Felelős szerkesztő: Mediapilote

Guillaume Watel 

A készítő felel a Szolgáltatás működésbe helyezéséért és az adatvédelmi politikáért. 

 

Definíciók: 

 ———-

* Szolgáltatás

Szolgáltatás alatt a MEDIAPILOTE által az „FV FANTASY” elnevezésű európai információs és promóciós kampány keretében fejlesztett és kiadott European Fraîch’Fantasy mobil alkalmazást értjük.

* Felhasználó

Minden, az alkalmazást használó természetes személy (a továbbiakban „ön”, az „öné”, az „önöké”).

  * Személyes jellegű adatok

A Személyes jellegű adatok a beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó információkat jelölik (a továbbiakban érintett személy), az adatok alapján beazonosítható élő személy adatait (az adatok vagy más módon a birtokunkba került információk alapján azonosítható személy adatait). Egy beazonosítható személy közvetlenül vagy közvetett módon lehet azonosítható, nevezetesen egy vagy több olyan tényezőre tett utalással, mint a név, a telefonszám, tartózkodási adatok, online azonosítás vagy fizikai, fiziológiai, genetikai, intellektuális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosítása egy természetes személynek.  

 

Adatkezelés

Minden adatokon vagy személyes jellegű fájlokon végzett művelet vagy műveletsor, legyen akár automatizált, akár nem, úgy mint az adatgyűjtés, a rögzítés, az osztályozás, a rendszerezés, a tárolás, az átalakítás, a módosítás, a visszaállítás, a hozzáférés, a felhasználás, a kommunikálás, az átadás, a terjesztés, a más módon történő rendelkezésre bocsátás, csoportosítás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés. 

 

  * Felhasználási adatok

 

A felhasználási adatok automatikus gyűjtésre kerülnek, és vagy a használat, vagy a szoros értelemben vett Szolgáltatás infrastruktúrája generálja őket (például a felhasznált mobileszköz típusa). Ezen Szolgáltatás infrastruktúráját az olyan alkalmazáskezelő platformok biztosítják, mint a Google Play Store és az Apple Store. Az alábbi Felhasználási adatokat gyűjti a Szolgáltatás infrastruktúrája és kommunikálja azokat a Mediapilote-nak mint a szolgáltatás készítőjének:  

 • Az Ön által használt mobileszköz típusa
 • Az Ön mobileszközének IP-címe
 • Az Ön mobil operációs rendszere
 • A mobil internet böngésző típusa
 • Jelzés az alkalmazás letöltéséről
 • Jelzés az alkalmazás törléséről
 • Jelzés programhibáról vagy szoftver leállásáról 
 • A Felhasználó tartózkodási helyének jelzése kizárólag az alkalmazás letöltésekor. 

Ezeket a Felhasználási adatokat a Google Play Store és az Apple Store platformok gyűjtik össze, majd kommunikálják a Szolgáltatás készítője, a Mediapilote felé kizárólag a szolgáltatás működésének fejlesztése céljából. A Felhasználó hozzájárul ezen Felhasználási adatok átadásához azzal, hogy elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket, csakúgy mint ahhoz, hogy a Google Play Store és az Apple Store mint a szolgáltatás infrastruktúráját biztosító platformok részéről a személyes jellegű adatok kezeléséhez. 

 

  * Cookie-k („sütik”)

    A cookie-k az Ön eszközén (számítógép vagy mobil eszköz) regisztrált fájlok.

Ez az oldal elmagyarázza Önnek az adatgyűjtési politikánkat, illetve azokat a Felhasználási adatokat, amelyek a birtokunkba jutnak aközben, hogy Ön a Szolgáltatásunkat használja. Fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatás semmilyen személyes jellegű adatot nem gyűjt. 

 

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás szempontjából:

Arra használjuk a Szolgáltatás használata során begyűjtött adatait, hogy biztosítsuk és fejlesszük a Szolgáltatást. A Szolgáltatás használatakor hozzájárul a jelen szabályzat alapján történő adatgyűjtéshez és -felhasználáshoz. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban használt fogalmaknak ugyanaz a jelentésük, mint az Általános Felhasználási Feltételeinkben.

 

Általános Felhasználási Feltételeink az alábbi linken tekinthetők meg:

https://www.frutti-veggi.fr/cgu-european-fraichfantasy/

 

Az adatok felhasználása:

———————–

Az Európai Friss Kalandok alkalmazás használatakor a  MEDIAPILOTE különböző célokra használja fel az összegyűjtött adatokat:

  * A Szolgáltatásunk nyújtására és biztosítására 

  * A Szolgáltatásunkon végrehajtott változtatásokról szóló tájékoztatásra 

  * A Szolgáltatásunk interaktív funkciói használatának biztosítására

  * Ügyfélszolgálat biztosítására

  * Olyan elemzésekhez szükséges adatok gyűjtésére, amelyek lehetővé teszik a Szolgáltatásunk fejlesztését (bugokról és hibákról szóló jelentések)

  * A Szolgáltatásunk használatának ellenőrzésére 

  * Műszaki problémák észlelésére, megelőzésére és javítására 

 

Európai uniós állampolgárként, a GDPR értelmében Ön jogosult bizonyos egyéni jogok gyakorlására.

 

Adatok megőrzése:

Az adatai kezelése addig történik, amíg arra a szolgáltatás biztosítása érdekében szükség van. Az összegyűjtött adatokat nem őrizzük meg azon a határidőn túl, amikor a Mediapilote felelősségi időszaka lezárul a fiók törlése vagy inaktivitása következtében. Az adatok megőrzésének törvényi időszaka után ezen adatok véglegesen törlésre kerülnek. 

 

Milyen hozzáférési jogai vannak a személyes adatokkal kapcsolatban és hogyan gyakorolhatja ezeket?

A szolgáltatást használó természetes személyek gyakorolhatják személyes adataikhoz való hozzáférési, helyesbítési, tiltási és törlési jogukat az 1978. január 6-án kelt törvény 38. és 40. cikkelye értelmében. A 2016. április 27-én kelt (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Rendelet értelmében a természetes személyek gyakorolhatják az adatok törléséhez és hordozhatóságához való jogukat 2018. május 25-től kezdődően.

 

Az érintett személyek jogai: Az informatikáról és szabadságjogokról szóló, módosított 1978. január 6-án kelt törvény értelmében, és a 2016. április 27-én kelt 2016/679 (EU) rendeletben foglalt feltételek betartásával, Önnek hozzáférési, helyesbítési, törlési és hordozhatósági, illetve az adatkezelés korlátozására vonatkozó joga van a személyes adataival kapcsolatban. Törvényes okokból meg is tilthatja az Önre vonatkozó és általunk begyűjtött adatok kezelését. 

Fenti jogait az alábbi címre írva tudja gyakorolni: MEDIAPILOTE PARIS, 13 rue de Caumartin 75009 PARIS (az ön által megadott adatok tekintetében). Biztonsági okokból és annak elkerülése érdekében, hogy mindennemű hamis kérelem elkerülhető legyen, a kéréshez személyazonosításra alkalmas iratot kell csatolni. Az iratot a kérelem kezelését követően megsemmisítjük. 

Minden további információért és reklamáció esetén forduljon az Országos Informatikai és Szabadságjogok Bizottságához (további információ a www.cnil.fr oldalon található).

 

Adatvédelmi szabályzat és a személyes adatok védelme

A Mediapilote vállalat vállalja, hogy a legmagasabb szintű védelmet biztosítja személyes jellegű adatainak.  

Ki gyűjti az Ön személyes jellegű adatait?

A szolgáltatás keretében végrehajtott adatkezelés felelőse: 

Guillaume WATEL, a Mediapilote vállalat igazgatója, jegyzett tőke: 213 445,00 euró, bejegyezve az Angers-i Cégjegyzékbe, cégnyilvántartási száma: B 501 676 464, székhelye: 8 rue de Terre Neuve – 49 300 Cholet.

 

A Mediapilote vállalat mint az adatkezelés felelőse vállalja, hogy betartja az informatikáról, nyilvántartásokról és szabadságjogokról szóló 1978. január 6-i 78. számú módosított törvény rendelkezéseit a személyes jellegű adatok automatizált kezelésének vonatkozásában, illetve a 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletet (GDPR Általános Adatvédelmi Rendelet) annak 2018. május 25-től való hatályba lépésétől. 

A Mediapilote semmilyen, az alábbiakban felsorolt személyes adatot nem regisztrál az általa kínált szolgáltatásban. 

 • családi név
 • keresztnév
 • email cím
 • postai cím
 • telefonszám

 

A Mediapilote által kezelt személyes adatok

Felhasználási adatok

*********************

Amikor egy mobil eszközön keresztül belép a Szolgáltatásba, bizonyos adatok automatikus gyűjtésre kerülhetnek, beleértve, de nem kizárólagosan, az Ön által használt mobil eszköz típusát, a mobil eszközének egyedi azonosítóját, a mobil eszközének IP-címét, a mobil operációs rendszerét, az Ön által használt böngésző rendszer típusát, az eszközök egyedi azonosítóit, illetve más diagnosztikai adatokat („Felhasználási adatok”).

 

Cookie-adatok és követésük 

A cookie-k olyan rövid terjedelmű adatfájlok, amelyek tartalmazhatnak egy anonim egyedi azonosítót. A cookie-kat egy webhely küldi az Ön böngészéjőre, majd az eszközén kerülnek tárolásra. Más követési technológiákat is használunk, mint például pixeleket, webjelzőket és scripteket, hogy információkat gyűjtsünk és kövessünk, és általuk fejlesszük és elemezzük a Szolgáltatásunkat.   

 

Adatbiztonság

——————–

Szívünkön viseljük adatai védelmét. Ugyanakkor ne feledje, hogy egyetlen internetes adatátviteli vagy elektronikus adattárolási módszer sem 100%-os biztonságú. Annak ellenére, hogy mindent megteszünk azért, hogy kereskedelmileg elfogadható módszereket alkalmazzunk a Személyes jellegű adatai védelmére, nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságukat. 

 

Adatok esetleges címzettjei

————————

Megbízhatunk külső vállalatokat vagy harmadik személyeket („Szolgáltatók”) a Szolgáltatásunk nyújtásának megkönnyítésére, a Szolgáltatásnak a mi nevünkben történő biztosítására, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítására vagy arra, hogy segítsenek elemezni azt, ahogyan a Szolgáltatásunkat használják. 

Ezen harmadik feleknek nincs hozzáférésük az Ön Személyes jellegű adataihoz, csak olyan mértékben, hogy elvégezhessék ezeket a feladatokat a mi nevünkben, és tilos számukra ezen adatok közlése vagy bármely más célra való felhasználása. Az alábbi Felhasználási Adatok kerülhetnek közlésre harmadik személyek számára:  

 • Az Ön által használt mobileszköz típusa
 • Az Ön mobileszközének IP-címe
 • Az Ön mobil operációs rendszere
 • A mobil internet böngésző típusa
 • Jelzés az alkalmazás letöltéséről
 • Jelzés az alkalmazás törléséről
 • Jelzés programhibáról vagy szoftver leállásáról 
 • A Felhasználó tartózkodási helyének jelzése kizárólag az alkalmazás letöltésekor. 

 

Más honlapokra vezető linkek

———————————

Lehetséges, hogy a Szolgáltatásunk olyan linkeket tartalmaz, melyek más, nem általunk üzemeltetett webhelyekre mutatnak. Ha Ön rákattint egy harmadik fél linkjére, akkor átirányítják Önt ezen harmadik fél webhelyére. Kifejezetten javasoljuk, hogy tekintse meg minden Ön által meglátogatott webhely adatvédelmi szabályzatát.

 

Semmiféle ellenőrzést nem gyakorlunk ezen harmadik féltől származó webhelyek vagy szolgáltatások tartalma, illetve adatvédelmi politikája vagy gyakorlatai felett, és minden felelősséget visszautasítunk ezek tekintetében. 

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítása

———————————————————

 

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendszeres frissítésére. Tájékoztatni fogjuk minden módosításról oly módon, hogy az új Adatvédelmi Szabályzatot publikáljuk ezen az oldalon. 

Mielőtt a módosítás hatályba lépne, tájékoztatjuk róla e-mailen és/vagy azáltal, hogy egy jól látható figyelmeztetést helyezünk el a Szolgáltatásunkban, és frissítjük a jelen Adatvédelmi Szabályzat elején található „Hatályba lépés dátumát”. 

Azt tanácsoljuk, hogy rendszeresen tekintse meg a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, hogy értesüljön minden módosításról. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek, amint publikálásra kerülnek ezen az oldalon.  

 

Kapcsolat

————–

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos bármilyen kérdéssel fordulhat hozzánk: 

 

  * E-mailen: mediapiloteparis@icloud.com